04-26-12 Wichita, Kansas, Georgia & Keith's - elbi